Regulamin Sklepu Internetowego pedagoguczy.pl

I.  NAZEWNICTWO

Nomenklatura użyta w niniejszym regulaminie i sklepie internetowym  ma następujące znaczenie:

Regulamin – niniejszy dokument.

Udostępniający – inaczej Usługodawca, właściciel Sklepu Internetowego pedagoguczy.pl – Aneta Izabella Szlendak prowadząca firmę MAMA PEDAGOG UCZY Aneta Izabella Szlendak o numerze NIP: 4660237236 z siedzibą na ul. Polnej, nr 61A, lok. 3 62-052 Komorniki.

Sklep Internetowy lub Sklep – serwis internetowy, wraz z wszystkimi swoimi podstronami, dostępny na domenie www.pedagoguczy.pl, której właścicielem i administratorem jest Udostępniający, w ramach którego Usługobiorcy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Udostępniającego.

Autor Kursu – fizyczny autor kursu. Autorem wszystkich kursów dostępnych w Sklepie, jest Udostępniający.

Prywatny Nauczyciel –osoba, prowadząca odpłatnie lekcje, korepetycje lub warsztaty na zamówienie Usługobiorców.  Prywatnym Nauczycielem jest Usługodawca lub osoba wyznaczona i przeszkolona przez Usługodawcę.

Konto lub Konto Usługobiorcy  – udostępniona danemu Usługobiorcy część Sklepu, za pomocą której Usługobiorca lub wyznaczony przez niego Uczestnik Kursu może dokonywać określonych czynności w ramach Sklepu.

Usługobiorca – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna mająca przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych według Kodeksu Cywilnego, posiadająca ważną zgodę opiekuna lub przedstawiciela prawnego na udział w Kursie i korzystanie ze Sklepu, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Sklepie.

Uczestnik Kursu – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna mająca przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych według Kodeksu Cywilnego, posiadająca ważną zgodę opiekuna lub przedstawiciela prawnego na udział w Kursie i korzystaniu ze Sklepu.

Zajęcia – usługa świadczona przez Prywatnego Nauczyciela, w postaci odpłatnych lekcji, konsultacji, korepetycji, lub warsztatów w sposób wybrany przez Usługobiorcę (lekcje video z użyciem tablicy interaktywnej, telefonicznie, mailowo lub stacjonarnie). Zamówienie na Zajęcia należy składać bezpośrednio u Usługodawcy z wykorzystaniem danych kontaktowych dostępnych w Sklepie. Informacje dostępne w Sklepie na temat Zajęć są orientacyjne  – szczegóły współpracy oraz ceny ustalane są indywidualnie dla każdego przypadku – nie ma możliwości wykupienia Zajęć za pośrednictwem sklepu – należy to zrobić bezpośrednio u Usługodawcy po wcześniejszym ustaleniu szczegółów współpracy.

Dni robocze – wszystkie dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót i niedziel.

Treść cyfrowa – niezapisany na nośniku materialnym plik (prezentacja multimedialna lub ebook PDF), wysyłany do Usługobiorcy odpłatnie lub nieodpłatnie (np. w ramach usługi Newsletter. Po zapisaniu na nośniku własnym, może być użytkowany przez Usługobiorcę bezterminowo. Po przekazaniu treści cyfrowych, odpowiedzialny za ich przechowywanie i zabezpieczenie przed utraceniem jest Usługobiorca. Udostępniający  nie gwarantuje dożywotniego dostępu do treści cyfrowych na swoich serwerach.

Videolekcja – pojedyncza lekcja nagrana w formie filmu video. Videolekcje są elementem składowym kursów i nie są sprzedawane osobno. 

Kurs – produkt w postaci pakietu Videolekcji, wraz z dodatkową zawartością jeśli taka w danym kursie występuje (np. quizy sprawdzające). Kursy można zakupić w Sklepie, po zakupie dostępne są w wersji cyfrowej, wyłącznie na Koncie Usługobiorcy. Mogą być odtwarzane wielokrotnie bez ograniczeń. Kursy są sprzedawane odpłatnie, dostęp do kursów jest czasowy i trwa 365 dni. 

Kursy całoroczne lub CAŁOROCZNE – Kursy dostępne w sklepie, zawierające pełny pakiet dostępnych Videolekcji dla danej klasy. Kursy całoroczne zawierają dodatkowo dostęp do quizów sprawdzających na koniec poszczególnych działów.

Działy tematyczne lub DZIAŁY – Kursy dostępne w sklepie, zawierające kilka Videolekcji, składające się na spójną całość danego działu tematycznego (lub kilku działów).  Kursy w postaci działów tematycznych nie posiadają dostępu do quizów sprawdzających.

Przedłużony dostęp do kursu – dostęp do całego Kursu (w tym quizów sprawdzających), wydłużony odpłatnie na kolejne 365 dni).

Usługa Darmowa Lekcja – usługa z użyciem której Udostępniający udziela dostępu do bezpłatnych materiałów w formie cyfrowej (video, prezentacja multimedialna lub ebook PDF) po wyrażeniu zgody na Newsletter. 

Kodeks cywilny – (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawa z dnia 23.04.1964 r. 


Konsument – Usługobiorca będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 22[1]).


Przedsiębiorca – Usługobiorca będący przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 43[1]).


Umowa o świadczenie Usługi Kursu– umowa zawierana pomiędzy Udostępniającym a Uczestnikiem Kursu w ramach Sklepu, na zasadach określonych w pkt V Regulaminu, polegająca na świadczeniu Usługi Kursu. 


Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Treści cyfrowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Udostępniającym a Usługobiorcą, na zasadach określonych w pkt VI Regulaminu.


Usługa ,,Przejdź do płatności – Usługa z użyciem której, Usługobiorca jest przekierowywany do Formularza Zamówienia.

Usługi –  (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) usługi świadczone przez Udostępniającego na rzecz Usługobiorców drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Usługi Kursu – odpłatne usługi oferowane przez Udostępniającego, prezentowane na stronach Sklepu Internetowego, polegające w szczególności na udzielaniu dostępu do Kursów na stronach Sklepu.


Ustawa o prawach konsumenta – (Dz. U. z 2014, poz. 827 ze zm. ) ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.


Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy, prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Kursu lub Umowy sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

Regulamin określa warunki ogólne, sposób oraz zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego pedagoguczy.pl, przez Udostępniającego.


1. Kontakt z Udostępniającym może odbywać się poprzez:
a. pocztę e-mail, pod adresem: kontakt@pedagoguczy.pl;
b. formularz kontaktowy dostępny w Sklepie.
2. Niniejszy Regulamin udostępniany jest przez Udostępniającego w sposób ciągły i nieodpłatny w Sklepie Internetowym www.pedagoguczy.pl, w sposób pozwalający Usługobiorcom na jego odtwarzanie, pozyskanie i zapisanie jego treści poprzez wydrukowanie lub utrwalenie na nośniku w każdym momencie za pomocą systemu informatycznego, używanego przez Usługobiorcę.
3. Wszystkie prawa do Sklepu Internetowego, włącznie z majątkowymi prawami autorskimi, prawami własności intelektualnej do nazwy, domeny internetowej, stron internetowych w obrębie Sklepu, a także do nagrań video, logotypów, zdjęć, autorskich zadań, formularzy, oraz wszelkich treści publikowanych i udostępnianych w ramach Sklepu należą do Udostępniającego, a korzystać z nich można tylko w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
4. Usługi świadczone drogą elektroniczną mogą być związane z zagrożeniami  po stronie każdego użytkownika Internetu.  Istnieje możliwość wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy złośliwego oprogramowania oraz pozyskania i wykorzystania jego danych przez osoby nieuprawnione. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wspomnianych  zagrożeń, Usługobiorca powinien przedsięwziąć odpowiednie środki techniczne, a w szczególności:

– stosować programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall oraz instalować do nich najnowsze dostępne aktualizacje (w tym bazę wirusów),

– używać bezpiecznej przeglądarki internetowej od zweryfikowanego dostawcy oraz na bieżąco ją aktualizować do aktualnie najnowszej wersji,

– na bieżąco instalować aktualizacje i poprawki dostępne dla używanego systemu operacyjnego.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Udostępniający w ramach Sklepu umożliwia Usługobiorcom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług.
2. Korzystanie ze Sklepu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie a także w zgodzie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wymagania sprzętowe konieczne do korzystania ze Sklepu:

– urządzenie z systemem operacyjnym Windows 7 lub wyższym, Android 7.0 lub wyższym, IOS,

– stabilne połączenie z Internetem o prędkości pozwalającej na płynne odtwarzanie filmów w jakości 720p (zalecana jakość to 1080p).
– dostęp do poczty e-mail,
– aktualna wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą Java Script i plików Cookies,

4. Zabronione jest korzystanie przez Usługobiorcę ze Sklepu lub Usług w sposób niezgodny z przepisami prawa a także naruszający dobre obyczaje, uzasadnione interesy Udostępniającego, dobra osobiste innych osób, wysyłanie niechcianych wiadomości spam, oraz  dostarczanie treści mających charakter bezprawny.

IV. ŚWIADCZONE USŁUGI

1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Bezpłatne Usługi dostępne w Sklepie, świadczone przez Udostępniającego :

– obsługa Konta w Sklepie,
– Umożliwienie przeglądania informacji dostępnych w Sklepie,
– udostępnianie formularza cyfrowego, pozwalającego Usługobiorcom na kontakt z Udostępniającym,
 – świadczenie Usługi ,,Przejdź do płatności’’, z użyciem której następuje przeniesienie Usługobiorcy do Formularza Zamówienia;
– Usługa Formularza Zamówienia,
– Usługa Newsletter,
– przeniesienie do zewnętrznych mediów społecznościowych Autora Kursu lub Udostępniającego,

– Udostępnianie danych kontaktowych do Usługodawcy, koniecznych do zapisu na Zajęcia.

– Udostępnianie informacji o dostępnych  Zajęciach wraz z możliwymi zasadami współpracy i orientacyjnymi cenami. 


3. Płatne Usługi świadczone przez Udostępniającego i dostępne w Sklepie:
– korzystanie z Kursu i dostęp do powiązanych z nim materiałów (Usługa Kursu),

– przekazanie płatnych Treści Cyfrowych (np. płatne ebooki).

4. Poniżej określono Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług:
– Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji dostępnych w Sklepie zawierana jest na czas określony i wygasa w momencie  zamknięcia przez Usługobiorcę strony internetowej Sklepu.
– Usługa obsługi Konta w Sklepie dostępna jest po wcześniejszej rejestracji. Rejestracja odbywa się poprzez uzupełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Sklepie.
– Umowa o świadczenie Usługi polegającej na obsłudze Konta Usługobiorcy w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieokreślony i wygasa w momencie przesłania przez Usługobiorcę zarejestrowanego żądania usunięcia Konta. Po ustaniu świadczenia Usługi kursu, Udostępniający po uprzednim zawiadomieniu Usługobiorcy, ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi polegającej na obsłudze Konta.
– Usługobiorcy zabrania się:

* posiadania więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty e-mail 

* korzystania z Kont innych Usługobiorców,

* udostępniania innym osobom możliwości korzystania z Konta, 

* przekazywania hasła dostępu do Konta innym osobom,

* kopiowania oraz zapisywania na jakichkolwiek stałych nośnikach oraz na dyskach wirtualnych typu chmura, materiałów udostępnianych na Koncie w ramach Usługi Kursu, a w szczególności Videolekcji i Quizów sprawdzających, a także ich fragmentów.
– Usługobiorca może wysłać do Udostępniającego wiadomość przy użyciu formularza dostępnego w Sklepie. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu cyfrowego formularza kontaktowego jest zawierana na czas określony i wygasa w momencie wysłania wiadomości z wykorzystaniem formularza przez Usługobiorcę.
– Umowa o świadczenie Usługi ,,Przejdź do płatności’’, jest zawierana na czas określony i wygasa w momencie naciśnięcia przycisku ,,Przejdź do płatności’’.
– Udostępniający przy pomocy Formularza Zamówienia daje Usługobiorcom możliwość składania Zamówień zmierzających do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Kursu lub Umowy sprzedaży Treści cyfrowych prezentowanych w Sklepie Internetowym. Umowa o świadczenie Usługi Formularza Zamówienia zawierana jest na czas określony i wygasa w momencie złożenia Zamówienia. Regulacje opisujące Składanie Zamówień zmierzających do zawierania Umów o świadczenie Usługi Kursu lub Umów sprzedaży, przedstawiono w punktach V i VI Regulaminu.
– W ramach Usługi Newsletter Usługobiorca może otrzymywać od Udostępniającego informacje handlowe w formie wiadomości e-mail, przesyłanych na podany przez Usługobiorcę adres poczty e-mail. Aby było to możliwe, podany adres e-mail musi być prawidłowy. Usługobiorca ma prawo w każdym momencie cofnąć zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Udostępniającego wyłącznie do Usługobiorcy, który dokonał zapisu na Newsletter.
– Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeniesienie na zewnętrzne media społecznościowe Udostępniającego lub Autora Kursu (Facebook oraz Instagram), jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązania z chwilą naciśnięcia przycisku przenoszącego do wybranego medium społecznościowego.
– Usługa Kursu polega na dostępie do:

* nagranych Videolekcji, 

* quizów z zadaniami sprawdzającymi (jeśli dany kurs takie posiada),

* notatek w formie materiałów tekstowych (jeśli dany kurs takie posiada).

Dostęp do wszystkich treści wykupionego Kursu trwa przez 365 dni od dokonania płatności, może być odpłatnie wydłużony na kolejne 365 dni po wcześniejszym mailowym wniosku ze strony Usługobiorcy.

–  Udostępniający ma prawo organizować okazjonalne akcje promocyjne i konkursy, których zasady zostaną każdorazowo udostępnione wybranymi przez Udostępniającego kanałami komunikacji. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI KURSU

1. Udostępniający na stronach Sklepu prezentuje Usługobiorcom informacje dotyczące Usług Kursu, szczególnie w postaci opisu Usług Kursu oraz ich cenników. Udostępniający umożliwia złożenie Zamówienia na Usługę Kursu dostępną w Sklepie, zgodnie z informacjami na niej dostępnymi.
2. Aby skorzystać z Usługi Kursu, Usługobiorca dokonuje Zamówienia Usługi Kursu . Usługa ta jest odpłatna, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
3. Szczegółowe zasady dotyczące obszaru oraz przebiegu Usługi Kursu, wskazuje opis Usługi Kursu, w którym wskazany jest zakres tematyczny z wyszczególnieniem liczby godzin dla każdego tematu a także informacje o materiałach szkoleniowych dostępnych w ramach Usługi Kursu.

4. Informacja o możliwości Zamówienia Usługi Kursu stanowi zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 71).
5. Aby złożyć Zamówienie, konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail oraz zalogowanie się do niego.

6. Złożenie Zamówienia na Zajęcia jest możliwe tylko bezpośrednio u Udostępniającego z wykorzystaniem udostępnionych w Sklepie danych kontaktowych.
7. Z zastrzeżeniem powyższego punktu 6, w przypadku składania Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia dostępny w Sklepie, konieczne jest uprzednie skorzystanie z Usługi ,,Przejdź do płatności’’. Zamówienie zostaje złożone Udostępniającemu przez Usługobiorcę w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Usługobiorcę, jeżeli na podany przez Usługobiorcę adres email Udostępniający prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Udostępniającego o przyjęciu oferty Usługobiorcy i z chwilą jej otrzymania przez Usługobiorcę zawarta zostaje Umowa o świadczenie Usługi Kursu.

VI. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I UMOWA SPRZEDAŻY

1. Udostępniający w ramach Sklepu umożliwia Usługobiorcom składanie Zamówień i zakup Treści cyfrowych lub dostępu do Kursów.
2.Dostępne w Sklepie Informacje o Treściach cyfrowych i Kursach, a w szczególności ich opisy, parametry użytkowe i techniczne oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 71).
3. Wszystkie Treści cyfrowe i Kursy dostępne w Sklepie Internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na rynek polski w sposób legalny.
4. Aby złożenie Zamówienia było możliwe, konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty e-mail oraz zalogowanie się do niego.
5. Podczas składania Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu, Zamówienie zostaje złożone Udostępniającemu przez Usługobiorcę w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Treści cyfrowych będących przedmiotem Zamówienia.

6. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
7. Treści cyfrowe dostarczane są na adres poczty e-mail wskazany przez Usługobiorcę w trakcie składania Zamówienia.

8. Kursy i inne produkty w których Usługobiorca zakupuje czasowy dostęp do treści przechowywanych na serwerach należących do Udostępniającego, udostępniane są na Koncie wskazanym przez Usługobiorcę w trakcie składania Zamówienia.
9. Realizacja zamówienia,  przez Udostępniającego,  odbywa się w sposób zautomatyzowany,  bezzwłocznie po zaksięgowaniu płatności, zazwyczaj nie dłużej jednak, niż 1 dzień roboczy po zaksięgowaniu płatności. W przypadku opóźnienia wynikłego z przyczyn technicznych lub awarii zaistniałych po stronie Udostępniającego lub podmiotów świadczących usługi niezbędne do zrealizowania zamówienia na rzecz Udostępniającego, Udostępniający ma 7 dni roboczych na realizację zamówienia liczone od zgłoszenia problemu przez Usługobiorcę. W przypadku niedotrzymania tego terminu, Umowa Sprzedaży zostaje rozwiązana, chyba, ze Udostępniający i Usługobiorca, zgodnie zdecydują inaczej. Termin realizacji i dostawy Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z punktem VII podpunktem 2.
10. Dowodem zakupu jest wiadomość o zakończeniu realizacji zamówienia. Aby dodatkowo otrzymać fakturę, Usługobiorca zobowiązany jest dostarczyć Udostępniającemu wszelkie niezbędne dane, nie później niż 48h po dokonaniu zakupu.

VII. INFORMACJE O PŁATNOŚCIACH

1. Udostępniający prezentuje na stronach Sklepu informacje o cenach Usług Kursu oraz Treści cyfrowych. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (jeśli występuje) oraz inne opłaty. Ceny dotyczące Zajęć ustalane są indywidualnie z Usługodawcą.
2. Usługobiorca może dokonać płatności z wykorzystaniem jednej z dostępnych metod:
a. z użyciem płatności elektronicznej (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Usługobiorcy przez Udostępniającego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Udostępniającego informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Usługobiorcę; w tym przypadku Udostępniający udziela Usługobiorcy dostępu do zamówionego Kursu, po otrzymaniu przez Udostępniającego informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Usługobiorcę, zaś wysyłka Treści cyfrowych dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);
b. przelewem bankowym na rachunek bankowy Udostępniającego (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu do Usługobiorcy przez Udostępniającego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia; w tym przypadku Udostępniający udziela Usługobiorcy dostępu do zamówionego Kursu, po zaksięgowaniu środków na jego rachunku bankowym, z kolei Treści cyfrowe zostaną wysłane niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Udostępniającego i skompletowaniu Zamówienia);

3. Usługobiorca jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie w terminie 3 Dni Roboczych od zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku niedokonania płatności przez Usługobiorcę w terminie, Udostępniający po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie Kodeksu Cywilnego (art. 491).

VIII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Usługobiorca będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny z użyciem stosownego oświadczenia złożonego w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Usługobiorca może użyć własnego wzoru oświadczenia lub skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy udostępnianego przez Udostępniającego w Sklepie Internetowym.
3. Termin 14 dni liczony jest od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Treści cyfrowych lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
4. Udostępniający prześle na adres poczty e-mail Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w momencie jego otrzymania.
5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a. świadczenia usług, jeżeli Udostępniający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta poinformowanego przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Udostępniającego utraci prawo odstąpienia od Umowy;

b. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli realizacja świadczenia rozpoczęła się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Udostępniającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa uznawana jest za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w niezmienionym stanie, z wyjątkiem sytuacji gdy zmiana stanu nastąpiła w wyniku konieczności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności przedmiotu. Zwrotu należy dokonać niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni. Zwrotu zakupionego przedmiotu należy dokonać na adres Udostępniającego.
7. Udostępniający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, włącznie z kosztami dostarczenia przedmiotu. Udostępniający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu płatności, którego użył Konsument, poza sytuacją gdy Konsument wyrazi zgodę na wykonanie zwrotu innym sposobem, jednak zmiana nie będzie się wiązała dla Konsumenta z żadnymi kosztami. Udostępniający może powstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta do momentu otrzymania przedmiotu z powrotem.

8. Jeśli Konsument wybrał sposób dostarczenia przedmiotu droższy niż sugerowany przez Udostępniającego, Udostępniający nie jest zobligowany do zwrotu Konsumentowi dodatkowych kosztów wynikających z różnicy w cenie.
9. Konsument ponosi wyłącznie bezpośredni koszt zwrotu przedmiotu.

IX. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCÓW

1. Obowiązki Usługobiorców:
– korzystanie ze Sklepu w zgodzie z Regulaminem, prawem, dobrymi obyczajami, oraz z poszanowaniem praw własności intelektualnej i dóbr osobistych osób trzecich,
– wprowadzanie w Sklepie prawdziwych i zgodnych ze stanem faktycznym danych, a także niezwłoczne zgłaszanie zmian dotyczących przekazanych Udostępniającego danych,
– stosowanie wyłącznie takiego oprogramowania, urządzeń i metod, które nie zakłócają  działania Sklepu,
– dostarczanie wyłącznie takich treści, które są zgodne z prawem,
2. Usługobiorcy zabrania się prowadzenia działań skutkujących obciążaniem skrzynek odbiorczych innych Usługobiorców czy Udostępniającego, a szczególnie niedopuszczalne jest wysyłanie wiadomości z treściami reklamowymi i handlowymi.
3. Usługobiorca będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygnięcia reklamacji i dochodzenia roszczeń w postaci:
* skierowania sprawy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
* skierowania sprawy do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Usługobiorcą a Udostępniającym,
* skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której jednym z zadań statutowych jest ochrona Konsumentów. Do organizacji takich należą: Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, udzielające porad pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl, oraz Federacja Konsumentów udzielająca porad pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707,
* zgłoszenia skargi z wykorzystaniem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XI. REKLAMACJE Z TYTUŁU RĘKOJMI (TREŚCI CYFROWE) 

1. Udostępniający zobowiązany jest do dostarczenia Treści cyfrowych bez wad.
2. Udostępniający odpowiada wobec Usługobiorcy będącego Konsumentem, za wady z tytułu rękojmi na zasadach regulowanych Kodeksem Cywilnym (art. 556 – 576). Wobec Usługobiorców będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
3. Reklamacje, które wynikają z naruszenia gwarantowanych prawnie uprawnień Usługobiorcy lub mają podstawę w Regulaminie, należy wysyłać, na adres poczty e-mail: kontakt@pedagoguczy.pl lub na adres: MAMA PEDAGOG UCZY Aneta Izabella Szlendak ul. Polna 61A, lok. 3, 62-052 Komorniki.
4. W celu umożliwienia rozstrzygnięcia reklamacji, Usługobiorca powinien dostarczyć lub przesłać na adres podany powyżej Treści cyfrowe podlegające reklamacji i w miarę możliwości dołączyć do nich dowód zakupu. 

5. Udostępniający zobowiązuje się do rozstrzygnięcia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
6. W sytuacji stwierdzenia braków w reklamacji, Udostępniający wezwie Usługobiorcę do niezwłocznego uzupełnienia niezbędnych informacji, jednak nie później niż 7 dni od odebrania wezwania przez Usługobiorcę.

XII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługobiorca może zgłaszać Udostępniającemu reklamacje wynikające z funkcjonowania Sklepu Internetowego i korzystania z Usług, na adres poczty e-mail: kontakt@pedagoguczy.pl lub pisemnie na adres: MAMA PEDAGOG UCZY Aneta Izabella Szlendak ul. Polna 61A, lok. 3, 62-052 Komorniki.
2. Usługobiorca powinien podać w reklamacji: imię i nazwisko (swoje), adres do korespondencji zwrotnej, rodzaj zaistniałego problemu wraz z opisem.
3. Udostępniający zobowiązuje się do rozstrzygnięcia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni, a w przypadku braku takiej możliwości, do poinformowania w tym okresie Usługobiorcy, kiedy reklamacja zostanie rozstrzygnięta. W sytuacji stwierdzenia braków w reklamacji, Udostępniający wezwie Usługobiorcę do uzupełnienia niezbędnych informacji w terminie 7 dni od odebrania wezwania przez Usługobiorcę.

.
XIII. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


1. Udostępniający w ramach zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Kursu udziela Usługobiorcy niewyłącznej licencji do korzystania ze wszystkich materiałów szkoleniowych nabytych w ramach Kursu – bez ograniczeń terytorialnych (nazywanej dalej „Przedmiotem Licencji”). Wynagrodzenie za udzielenie Usługobiorcy licencji, zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Usługobiorcę za Usługę Kursu. Licencja jest ważna przez okres dostępu do Kursu wykupiony przez Usługobiorcę (365 dni od dnia płatności). Udostępniający udziela Usługobiorcy licencji do korzystania z Przedmiotu Licencji na określonych poniżej polach eksploatacji:
– zapis materiałów video techniką cyfrową – zapisanie na dedykowanym Koncie przypisanym do Usługobiorcy i obsługiwanym przez Udostępniającego, bez możliwości kopiowania do pamięci komputera Usługobiorcy (np. na dysku twardym, innych zewnętrznych nośnikach danych lub na wirtualnych dyskach typu chmura),

– wprowadzanie do zasobów pamięci komputera Usługobiorcy (np. na dysku twardym lub innych zewnętrznych nośnikach danych) – dotyczy notatek w formie materiałów tekstowych,

– drukowanie – dotyczy notatek w formie materiałów tekstowych,
– korzystanie wyłącznie na własny użytek Usługobiorcy.
2. Udostępniający oświadcza, iż jest w posiadaniu praw do wszystkich Przedmiotów Licencji, a szczególnie autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej.
3. Usługobiorcy zabrania się:

– udzielania sublicencji w zakresie licencji udzielonych mu przez Udostępniającego zgodnie punktem XIII Regulaminu,

– prezentowania i udostępniania Kursu lub jego części osobom trzecim,

– powielania lub kopiowania do celów innych niż na własny użytek Usługobiorcy.

4. Usługobiorca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby treści zawarte w Kursie nie zostały ujawnione osobom trzecim.

5. Udostępniający informuje Usługobiorcę, że rozpowszechnianie jakichkolwiek treści udostępnianych na stronach Sklepu Internetowego, stanowi naruszenie przepisów prawa i skutkowało będzie odpowiedzialnością cywilną lub karną. Udostępniający ma także prawo do domagania się odszkodowania stosownego do poniesionych strat (materialnych lub niematerialnych), zgodnie z przepisami prawa.

6. Udostępniający ma prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji do treści zawartych w Kursie. 

XIV. DANE OSOBOWE – OCHRONA

Podane przez Usługobiorców dane osobowe Udostępniający zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Sklepu Internetowego.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Jedynym źródłem zobowiązań Udostępniającego jest Regulamin, a także obowiązujące przepisy prawa.
2. Obecne w niniejszym Regulaminie zapisy odnoszące się do Konsumenta, w kwestii reklamacji oraz odstąpienia od umowy, mają zastosowanie do osoby fizycznej, która zawarła umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą. Jeśli z treści umowy wynika, iż nie posiada ona dla Usługobiorcy charakteru zawodowego, który wynika z przedmiotu wykonywanej przez Usługobiorcę działalności gospodarczej (dostępnego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), zapisy o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń nie mają zastosowania.
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w języku polskim.
4. Zabrania się publikowania lub powielania całego Regulaminu lub jego fragmentu, bez pisemnej zgody Udostępniającego.
5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu sporów jest polskie prawo, o ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów zaistniałych pomiędzy Udostępniającym a Usługobiorcą, będącym Konsumentem, będzie poddane sądom właściwym, wynikającym z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów zaistniałych pomiędzy Udostępniającym a Usługobiorcą, będącym Przedsiębiorcą, będzie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Udostępniającego.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumenta, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także inne właściwe przepisy polskiego prawa.
9. Udostępniający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Dla Usługobiorców, którzy zawarli Umowę Sprzedaży i dokonali płatności przed zmianami w Regulaminie, wiążąca jest wersja Regulaminu obowiązująca w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży.